Informacja o naborze 鈥 wynik post臋powania

DBFO.1110.1.2023聽 z dn. 12.09.2023 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy

Wynik naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze:
Specjalista ds. kadr i administracji

W trakcie procedury naboru kandydat贸w na ww. wolne stanowisko urz臋dnicze w
Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r.
Nr 1, 02 – 495 Warszawa wy艂oniono osob臋 do zatrudnienia:

Pani Iwona Godlewska 鈥 miejsce zamieszkania Grodzisk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spe艂ni艂a wszystkie wymagania wskazane w og艂oszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 szerok膮 wiedz膮 oraz wyrazi艂a ch臋膰 rozwoju zawodowego i motywacj臋 do pracy w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy.

Informacja o naborze – wynik post臋powania

DBFO.1110.1.2023聽 z dn. 12.09.2023 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy

Wynik naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze:
Specjalista ds. kadr i administracji

W trakcie procedury naboru kandydat贸w na ww. wolne stanowisko urz臋dnicze w
Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r.
Nr 1, 02 – 495 Warszawa wy艂oniono osob臋 do zatrudnienia:

Pani Iwona Godlewska 鈥 miejsce zamieszkania Grodzisk Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spe艂ni艂a wszystkie wymagania wskazane w og艂oszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykaza艂a si臋 szerok膮 wiedz膮 oraz wyrazi艂a ch臋膰 rozwoju zawodowego i motywacj臋 do pracy w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy.

Informacja o naborze – Specjalista ds. Kadr i Administracji

DBFO.1110.1.2023

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty
Ursus m. st. Warszawy
og艂asza nab贸r kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
Specjalista ds. Kadr i Administracji

Do g艂贸wnych zada艅 osoby zatrudnionej na tym stanowisku nale偶a艂o b臋dzie mi臋dzy innymi:

 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych pracownik贸w biura,
 • Organizacja pracy w Biurze, w tym obs艂uga po艂膮cze艅 telefonicznych i korespondencji,
 • Nadz贸r nad prawid艂owym obiegiem dokument贸w,
 • Prowadzenie rejestr贸w i ewidencji,
 • Organizacja zakup贸w sprz臋tu biurowego i 艣rodk贸w czysto艣ci,
 • Oraz inne wynikaj膮ce ze stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na I pi臋trze budynku Urz臋du Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy stanowi膮cego siedzib臋
DBFO oraz poza nim. Budynek jest wyposa偶ony w wind臋. Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb os贸b
niepe艂nosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szeroko艣ci umo偶liwiaj膮cej poruszanie si臋 w贸zkiem
inwalidzkim. Toalety nie s膮 dostosowane do wymog贸w osoby poruszaj膮cej si臋 na w贸zku inwalidzkim.
Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obs艂uga urz膮dze艅 biurowych; kontakt z interesantami; prowadzenie
rozm贸w telefonicznych; przemieszczanie si臋 wewn膮trz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych
urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych prac臋 osobom niewidomym.

Wymagania niezb臋dne

 • wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie;
 • co najmniej 3 lata sta偶u pracy;
 • znajomo艣膰 regulacji prawnych niezb臋dnych do podj臋cia pracy na stanowisku: Kodeks Pracy wraz
  z Rozporz膮dzeniami wykonawczymi, Ustawa o pracownikach samorz膮dowych, Ustawa o 艣wiadczeniach
  pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa, Ustawa o systemie ubezpiecze艅
  spo艂ecznych,
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pe艂ni praw publicznych oraz pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
 • niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej i urz膮dze艅 biurowych;
 • terminowo艣膰 i samodzielno艣膰.

Wymagania po偶膮dane:

 • wykszta艂cenie wy偶sze;
 • sta偶 pracy i do艣wiadczenie w obszarze kancelaryjnym i kadrowym,
 • znajomo艣膰 programu QNT Kadry i p艂ace;
 • znajomo艣膰 programu P艂atnik ZUS;
 • operatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰, empatia.

Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

 • w艂asnor臋cznie podpisane CV,
 • w艂asnor臋cznie podpisany list motywacyjny,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw
  publicznych,
 • pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce tego, i偶 kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du
  za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporz膮dzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b
  fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 鈥 zw. dalej RODO.

Kandydat mo偶e by膰 zobowi膮zany do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej orygina艂贸w dokument贸w
potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje oraz sta偶 pracy pod rygorem wykluczenia z procedury
rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje si臋 kandydata pisemnie lub w inny spos贸b.
Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w DBFO Ursus m.st. Warszawy, w rozumieniu
przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy
ni偶 6%.
Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane prac膮 na stanowisku specjalisty ds. Kadr i Administracji prosimy o osobiste sk艂adanie
  dokument贸w w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 鈥濺ekrutacja
  na stanowisko specjalisty ds. Kadr i Administracji鈥 lub za po艣rednictwem poczty. Dokumenty nale偶y
  dostarczy膰 do sekretariatu Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy ul. Pl. Czerwca
  1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, I pi臋tro pok. 106 w terminie do 25 sierpnia 2023 roku.
 • dokumenty aplikacyjne z艂o偶one po terminie okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze nie b臋d膮 przyjmowane.
  O z艂o偶eniu dokument贸w w terminie decyduje data wp艂ywu do siedziby DBFO.
 • do drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego zostan膮 dopuszczeni jedynie kandydaci, kt贸rzy spe艂nili
  wymogi formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci
  zostan膮 powiadomieni osobi艣cie.

Za艂膮czniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie oraz o艣wiadczenie dotycz膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru.
 2. Klauzula informacyjna dla kandydat贸w w procesie naboru

System Informacji O艣wiatowej

Szanowni Pa艅stwo,
uprzejmie przypominamy, 偶e zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z p贸藕n. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

Zatem spis wed艂ug stanu na dzie艅 30 wrze艣nia 2018 r. by艂 ostatnim, w kt贸rym dane przekazywane by艂y r贸wnie偶 w starym SIO, czyli 偶egnamy definitywnie stare SIO.

Obecnie, wszystkie podmioty zobowi膮zane do przekazywania danych do SIO, przekazuj膮 te dane tylko w nowym SIO. W zwi膮zku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowi膮zane podmioty, przede wszystkim szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe, wype艂nia艂y sw贸j ustawowy obowi膮zek przekazywania danych do nowego SIO. Nowe SIO ma nie tylko s艂u偶y膰 do podzia艂u cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej ju偶 od 2020 roku, ale jest ju偶 wykorzystywane do realizacji wielu innych, wa偶nych zada艅 np. weryfikacji prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych (w tym 500+), 艣wiadczenia wychowawczego, Karty Du偶ej Rodziny, czy organizacji egzamin贸w przez Okr臋gowe Komisje Egzaminacyjne.