Informacja o naborze 鈥 wynik post臋powania

DBFO.1110.1.2022 z dn. 31.10.2022 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy

Wynik naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze:
Specjalista w Dziale P艂ac

W trakcie procedury naboru kandydat贸w na ww. wolne stanowisko urz臋dnicze w
Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r.
Nr 1, 02 – 495 Warszawa wy艂oniono osob臋 do zatrudnienia:

Pani Ma艂gorzata Antolak 鈥 miejsce zamieszkania Szyman贸w

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spe艂ni艂a w najwy偶szym stopniu wymagania stawiane kandydatom
podczas rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale P艂ac w DBFO Ursus m. st.
Warszawy.

Informacja o naborze – Specjalista w Dziale P艂ac

DBFO.1110.1.2022

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty
Ursus m. st. Warszawy
og艂asza nab贸r kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
specjalista w Dziale P艂ac

Do g艂贸wnych zada艅 osoby zatrudnionej na tym stanowisku nale偶a艂o b臋dzie mi臋dzy innymi:

 • obliczanie wynagrodze艅 pracownik贸w i innych nale偶no艣ci ze stosunku pracy,
 • sporz膮dzanie list p艂ac,
 • obliczanie sk艂adek ZUS, sporz膮dzanie deklaracji i przekazywanie sk艂adek do ZUS-u,
 • sporz膮dzanie za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu stanowi膮cych dla ZUS-u podstaw臋 naliczenia emerytur i rent,
 • realizacji potr膮ce艅 z wynagrodzenia pracownik贸w zgodnie z Kodeksem pracy,
 • obs艂uga p艂acowa PPK,
 • sporz膮dzanie deklaracji do US, GUS,
 • rozliczanie zwolnie艅 lekarskich, naliczanie zasi艂k贸w z ubezpieczenia spo艂ecznego oraz innych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z zatrudnienia,
 • sporz膮dzanie przelew贸w po uzgodnieniu z dzia艂em finansowo-ksi臋gowym,
 • sta艂a wsp贸艂praca z Dyrektorami plac贸wek o艣wiatowych,
 • sporz膮dzanie zestawie艅 wyp艂at dla poszczeg贸lnych plac贸wek,
 • wystawianie za艣wiadcze艅 o uzyskanych dochodach oraz ER-P 7

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I pi臋trze budynku stanowi膮cego siedzib臋 DBFO. Budynek jest wyposa偶ony w wind臋.
Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szeroko艣ci
umo偶liwiaj膮cej poruszanie si臋 w贸zkiem inwalidzkim. Toalety nie s膮 dostosowane do wymog贸w osoby
poruszaj膮cej si臋 na w贸zku inwalidzkim.
Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obs艂uga urz膮dze艅 biurowych; kontakt z interesantami; prowadzenie
rozm贸w telefonicznych; przemieszczanie si臋 wewn膮trz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych
urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych prac臋 osobom niewidomym.

Wymagania

kwalifikacyjne:

 • wykszta艂cenie 艣rednie lub wy偶sze;
 • co najmniej 3 lata sta偶u pracy w tym co najmniej 2 lata do艣wiadczenia zawodowego przy naliczaniu p艂ac;
 • znajomo艣膰 regulacji prawnych niezb臋dnych do podj臋cia pracy na stanowisku: Kodeks Pracy wraz z
  Rozporz膮dzeniami wykonawczymi, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorz膮dowych, Ustawa
  zasi艂kowa, Ustawa o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych, Ustawa o pdof, Ustawa o PPK;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mog膮 ubiega膰 si臋 r贸wnie偶 osoby nieposiadaj膮ce obywatelstwa
  polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorz膮dowych;
 • korzystanie z pe艂ni praw publicznych oraz pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
 • niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej i urz膮dze艅 biurowych;
 • terminowo艣膰 i umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

po偶膮dane:

 • wykszta艂cenie wy偶sze ekonomiczne;
 • uko艅czony kurs kadrowo-p艂acowy po艣wiadczony uzyskaniem certyfikatu;
 • znajomo艣膰 programu QNT Kadry i p艂ace;
 • znajomo艣膰 programu P艂atnik ZUS;

Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

 • w艂asnor臋cznie podpisane CV,
 • w艂asnor臋cznie podpisany list motywacyjny,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw
  publicznych,
 • pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce tego, i偶 kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za
  umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporz膮dzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b
  fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 鈥 zw. dalej RODO.

Kandydat mo偶e by膰 zobowi膮zany do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej orygina艂贸w dokument贸w
potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje oraz sta偶 pracy pod rygorem wykluczenia z
procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje si臋 kandydata pisemnie lub w inny spos贸b.
Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w DBFO Ursus m.st. Warszawy, w rozumieniu
przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy
ni偶 6%.

Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane prac膮 na stanowisku specjalisty w Dziale P艂ac prosimy o osobiste sk艂adanie
  dokument贸w w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 鈥濺ekrutacja
  na stanowisko specjalisty w Dziale P艂ac鈥 lub za po艣rednictwem poczty. Dokumenty nale偶y dostarczy膰 do
  sekretariatu Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-
  495 Warszawa, I pi臋tro pok. 106 w terminie do 25 pa藕dziernika 2022 roku.
 • dokumenty aplikacyjne z艂o偶one po terminie okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze nie b臋d膮 przyjmowane.
  O z艂o偶eniu dokument贸w w terminie decyduje data wp艂ywu do siedziby DBFO.
 • do drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego zostan膮 dopuszczeni jedynie kandydaci, kt贸rzy spe艂nili
  wymogi formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci
  zostan膮 powiadomieni osobi艣cie.

Za艂膮czniki:
1. Wz贸r o艣wiadczenia dla kandydata do pracy
2. Wz贸r o艣wiadczenia dotycz膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru
3. Klauzula informacyjna dla kandydat贸w w procesie naboru

System Informacji O艣wiatowej

Szanowni Pa艅stwo,
uprzejmie przypominamy, 偶e zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z p贸藕n. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

Zatem spis wed艂ug stanu na dzie艅 30 wrze艣nia 2018 r. by艂 ostatnim, w kt贸rym dane przekazywane by艂y r贸wnie偶 w starym SIO, czyli 偶egnamy definitywnie stare SIO.

Obecnie, wszystkie podmioty zobowi膮zane do przekazywania danych do SIO, przekazuj膮 te dane tylko w nowym SIO. W zwi膮zku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowi膮zane podmioty, przede wszystkim szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe, wype艂nia艂y sw贸j ustawowy obowi膮zek przekazywania danych do nowego SIO. Nowe SIO ma nie tylko s艂u偶y膰 do podzia艂u cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej ju偶 od 2020 roku, ale jest ju偶 wykorzystywane do realizacji wielu innych, wa偶nych zada艅 np. weryfikacji prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych (w tym 500+), 艣wiadczenia wychowawczego, Karty Du偶ej Rodziny, czy organizacji egzamin贸w przez Okr臋gowe Komisje Egzaminacyjne.