Informacja o naborze 鈥 wynik post臋powania

DBFO.1110.1.2022 z dn. 31.10.2022 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze w Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy

Wynik naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze:
Specjalista w Dziale P艂ac

W trakcie procedury naboru kandydat贸w na ww. wolne stanowisko urz臋dnicze w
Dzielnicowym Biurze Finans贸w O艣wiaty Ursus m. st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976r.
Nr 1, 02 – 495 Warszawa wy艂oniono osob臋 do zatrudnienia:

Pani Ma艂gorzata Antolak 鈥 miejsce zamieszkania Szyman贸w

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spe艂ni艂a w najwy偶szym stopniu wymagania stawiane kandydatom
podczas rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale P艂ac w DBFO Ursus m. st.
Warszawy.

Informacja o naborze – Specjalista w Dziale P艂ac

DBFO.1110.1.2022

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty
Ursus m. st. Warszawy
og艂asza nab贸r kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
specjalista w Dziale P艂ac

Do g艂贸wnych zada艅 osoby zatrudnionej na tym stanowisku nale偶a艂o b臋dzie mi臋dzy innymi:

 • obliczanie wynagrodze艅 pracownik贸w i innych nale偶no艣ci ze stosunku pracy,
 • sporz膮dzanie list p艂ac,
 • obliczanie sk艂adek ZUS, sporz膮dzanie deklaracji i przekazywanie sk艂adek do ZUS-u,
 • sporz膮dzanie za艣wiadcze艅 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu stanowi膮cych dla ZUS-u podstaw臋 naliczenia emerytur i rent,
 • realizacji potr膮ce艅 z wynagrodzenia pracownik贸w zgodnie z Kodeksem pracy,
 • obs艂uga p艂acowa PPK,
 • sporz膮dzanie deklaracji do US, GUS,
 • rozliczanie zwolnie艅 lekarskich, naliczanie zasi艂k贸w z ubezpieczenia spo艂ecznego oraz innych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych z zatrudnienia,
 • sporz膮dzanie przelew贸w po uzgodnieniu z dzia艂em finansowo-ksi臋gowym,
 • sta艂a wsp贸艂praca z Dyrektorami plac贸wek o艣wiatowych,
 • sporz膮dzanie zestawie艅 wyp艂at dla poszczeg贸lnych plac贸wek,
 • wystawianie za艣wiadcze艅 o uzyskanych dochodach oraz ER-P 7

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I pi臋trze budynku stanowi膮cego siedzib臋 DBFO. Budynek jest wyposa偶ony w wind臋.
Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szeroko艣ci
umo偶liwiaj膮cej poruszanie si臋 w贸zkiem inwalidzkim. Toalety nie s膮 dostosowane do wymog贸w osoby
poruszaj膮cej si臋 na w贸zku inwalidzkim.
Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obs艂uga urz膮dze艅 biurowych; kontakt z interesantami; prowadzenie
rozm贸w telefonicznych; przemieszczanie si臋 wewn膮trz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych
urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych prac臋 osobom niewidomym.

Wymagania

kwalifikacyjne:

 • wykszta艂cenie 艣rednie lub wy偶sze;
 • co najmniej 3 lata sta偶u pracy w tym co najmniej 2 lata do艣wiadczenia zawodowego przy naliczaniu p艂ac;
 • znajomo艣膰 regulacji prawnych niezb臋dnych do podj臋cia pracy na stanowisku: Kodeks Pracy wraz z
  Rozporz膮dzeniami wykonawczymi, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorz膮dowych, Ustawa
  zasi艂kowa, Ustawa o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych, Ustawa o pdof, Ustawa o PPK;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mog膮 ubiega膰 si臋 r贸wnie偶 osoby nieposiadaj膮ce obywatelstwa
  polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorz膮dowych;
 • korzystanie z pe艂ni praw publicznych oraz pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
 • niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej i urz膮dze艅 biurowych;
 • terminowo艣膰 i umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

po偶膮dane:

 • wykszta艂cenie wy偶sze ekonomiczne;
 • uko艅czony kurs kadrowo-p艂acowy po艣wiadczony uzyskaniem certyfikatu;
 • znajomo艣膰 programu QNT Kadry i p艂ace;
 • znajomo艣膰 programu P艂atnik ZUS;

Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

 • w艂asnor臋cznie podpisane CV,
 • w艂asnor臋cznie podpisany list motywacyjny,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw
  publicznych,
 • pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce tego, i偶 kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du za
  umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporz膮dzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b
  fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 鈥 zw. dalej RODO.

Kandydat mo偶e by膰 zobowi膮zany do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej orygina艂贸w dokument贸w
potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje oraz sta偶 pracy pod rygorem wykluczenia z
procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje si臋 kandydata pisemnie lub w inny spos贸b.
Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w DBFO Ursus m.st. Warszawy, w rozumieniu
przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy
ni偶 6%.

Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane prac膮 na stanowisku specjalisty w Dziale P艂ac prosimy o osobiste sk艂adanie
  dokument贸w w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 鈥濺ekrutacja
  na stanowisko specjalisty w Dziale P艂ac鈥 lub za po艣rednictwem poczty. Dokumenty nale偶y dostarczy膰 do
  sekretariatu Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-
  495 Warszawa, I pi臋tro pok. 106 w terminie do 25 pa藕dziernika 2022 roku.
 • dokumenty aplikacyjne z艂o偶one po terminie okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze nie b臋d膮 przyjmowane.
  O z艂o偶eniu dokument贸w w terminie decyduje data wp艂ywu do siedziby DBFO.
 • do drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego zostan膮 dopuszczeni jedynie kandydaci, kt贸rzy spe艂nili
  wymogi formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci
  zostan膮 powiadomieni osobi艣cie.

Za艂膮czniki:
1. Wz贸r o艣wiadczenia dla kandydata do pracy
2. Wz贸r o艣wiadczenia dotycz膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru
3. Klauzula informacyjna dla kandydat贸w w procesie naboru