Informacja o naborze – Specjalista ds. Kadr i Administracji

DBFO.1110.1.2023

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty
Ursus m. st. Warszawy
og艂asza nab贸r kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
Specjalista ds. Kadr i Administracji

Do g艂贸wnych zada艅 osoby zatrudnionej na tym stanowisku nale偶a艂o b臋dzie mi臋dzy innymi:

 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych pracownik贸w biura,
 • Organizacja pracy w Biurze, w tym obs艂uga po艂膮cze艅 telefonicznych i korespondencji,
 • Nadz贸r nad prawid艂owym obiegiem dokument贸w,
 • Prowadzenie rejestr贸w i ewidencji,
 • Organizacja zakup贸w sprz臋tu biurowego i 艣rodk贸w czysto艣ci,
 • Oraz inne wynikaj膮ce ze stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Praca na I pi臋trze budynku Urz臋du Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy stanowi膮cego siedzib臋
DBFO oraz poza nim. Budynek jest wyposa偶ony w wind臋. Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb os贸b
niepe艂nosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szeroko艣ci umo偶liwiaj膮cej poruszanie si臋 w贸zkiem
inwalidzkim. Toalety nie s膮 dostosowane do wymog贸w osoby poruszaj膮cej si臋 na w贸zku inwalidzkim.
Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obs艂uga urz膮dze艅 biurowych; kontakt z interesantami; prowadzenie
rozm贸w telefonicznych; przemieszczanie si臋 wewn膮trz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych
urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych prac臋 osobom niewidomym.

Wymagania niezb臋dne

 • wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie;
 • co najmniej 3 lata sta偶u pracy;
 • znajomo艣膰 regulacji prawnych niezb臋dnych do podj臋cia pracy na stanowisku: Kodeks Pracy wraz
  z Rozporz膮dzeniami wykonawczymi, Ustawa o pracownikach samorz膮dowych, Ustawa o 艣wiadczeniach
  pieni臋偶nych z ubezpieczenia spo艂ecznego w razie choroby i macierzy艅stwa, Ustawa o systemie ubezpiecze艅
  spo艂ecznych,
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pe艂ni praw publicznych oraz pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
 • niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej i urz膮dze艅 biurowych;
 • terminowo艣膰 i samodzielno艣膰.

Wymagania po偶膮dane:

 • wykszta艂cenie wy偶sze;
 • sta偶 pracy i do艣wiadczenie w obszarze kancelaryjnym i kadrowym,
 • znajomo艣膰 programu QNT Kadry i p艂ace;
 • znajomo艣膰 programu P艂atnik ZUS;
 • operatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰, empatia.

Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

 • w艂asnor臋cznie podpisane CV,
 • w艂asnor臋cznie podpisany list motywacyjny,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw
  publicznych,
 • pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce tego, i偶 kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du
  za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporz膮dzeniem
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b
  fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 鈥 zw. dalej RODO.

Kandydat mo偶e by膰 zobowi膮zany do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej orygina艂贸w dokument贸w
potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje oraz sta偶 pracy pod rygorem wykluczenia z procedury
rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje si臋 kandydata pisemnie lub w inny spos贸b.
Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w DBFO Ursus m.st. Warszawy, w rozumieniu
przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy
ni偶 6%.
Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane prac膮 na stanowisku specjalisty ds. Kadr i Administracji prosimy o osobiste sk艂adanie
  dokument贸w w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 鈥濺ekrutacja
  na stanowisko specjalisty ds. Kadr i Administracji鈥 lub za po艣rednictwem poczty. Dokumenty nale偶y
  dostarczy膰 do sekretariatu Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy ul. Pl. Czerwca
  1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, I pi臋tro pok. 106 w terminie do 25 sierpnia 2023 roku.
 • dokumenty aplikacyjne z艂o偶one po terminie okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze nie b臋d膮 przyjmowane.
  O z艂o偶eniu dokument贸w w terminie decyduje data wp艂ywu do siedziby DBFO.
 • do drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego zostan膮 dopuszczeni jedynie kandydaci, kt贸rzy spe艂nili
  wymogi formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci
  zostan膮 powiadomieni osobi艣cie.

Za艂膮czniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie oraz o艣wiadczenie dotycz膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru.
 2. Klauzula informacyjna dla kandydat贸w w procesie naboru