Informacja o naborze – specjalista ds. ksi臋gowych

DBFO.1110.1.2024

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty
Ursus m. st. Warszawy
og艂asza nab贸r kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
specjalista ds. ksi臋gowych

Do g艂贸wnych zada艅 osoby zatrudnionej na tym stanowisku nale偶a艂o b臋dzie mi臋dzy innymi:

 • dokonywanie w ksi臋gach rachunkowych zapis贸w zdarze艅 w uj臋ciu chronologicznym i systematycznym;
 • prawid艂owe i rzetelne dekretowanie dokument贸w ksi臋gowych;
 • analiza okresowa kont (rozrachunk贸w z dostawcami, odbiorcami, rozrachunk贸w publiczno-prawnych, kosztowych);
 • monitorowanie termin贸w p艂atno艣ci z tytu艂u zobowi膮za艅 i nale偶no艣ci;
 • naliczanie odsetek za zw艂ok臋 w zap艂acie nale偶no艣ci;
 • prowadzenie cz膮stkowych rejestr贸w VAT i sporz膮dzanie cz膮stkowych deklaracji VAT;
 • wystawianie faktur i not ksi臋gowych;
 • prowadzenie ewidencji 艣rodk贸w trwa艂ych (amortyzacja, umorzenia), pozosta艂ych 艣rodk贸w trwa艂ych, zbior贸w bibliotecznych, warto艣ci niematerialnych i prawnych;
 • koordynacja czynno艣ci inwentaryzacyjnych sk艂adnik贸w maj膮tkowych w obs艂ugiwanych jednostkach w zakresie uzgodnie艅 ksi臋gowych;
 • sporz膮dzanie sprawozda艅 bud偶etowych z wydatk贸w i dochod贸w obs艂ugiwanych plac贸wek o艣wiatowych;
 • prowadzenie rozlicze艅 ksi臋gowych wydzielonego rachunku dochod贸w i funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na I pi臋trze budynku Urz臋du Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy stanowi膮cego siedzib臋 DBFO oraz poza nim. Budynek jest wyposa偶ony w wind臋. Klatka schodowa jest dostosowana do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szeroko艣ci umo偶liwiaj膮cej poruszanie si臋 w贸zkiem inwalidzkim. Toalety nie s膮 dostosowane do wymog贸w osoby poruszaj膮cej si臋 na w贸zku inwalidzkim.

Stanowisko pracy: praca przy komputerze; obs艂uga urz膮dze艅 biurowych; kontakt z interesantami; prowadzenie rozm贸w telefonicznych; przemieszczanie si臋 wewn膮trz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urz膮dze艅 umo偶liwiaj膮cych prac臋 osobom niewidomym.

Wymagania niezb臋dne

 • wykszta艂cenie co najmniej 艣rednie;
 • co najmniej 4 lata sta偶u pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pe艂ni praw publicznych oraz pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
 • niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe;
 • umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputera w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej i urz膮dze艅 biurowych;
 • terminowo艣膰 i samodzielno艣膰.

Wymagania po偶膮dane:

 • wykszta艂cenie wy偶sze (preferowane o kierunku rachunkowo艣膰, administracja)
 • znajomo艣膰 regulacji prawnych niezb臋dnych do podj臋cia pracy na stanowisku: Ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowo艣ci, ustawa o naruszeniu dyscypliny finans贸w publicznych, ustawa o podatku od towar贸w i us艂ug,
 • znajomo艣膰 klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych,
 • znajomo艣膰 programu sQola Integra F-K,
 • umiej臋tno艣膰 pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

 • w艂asnor臋cznie podpisane CV,
 • w艂asnor臋cznie podpisany list motywacyjny,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne o艣wiadczenie o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,
 • pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce tego, i偶 kandydat nie by艂 skazany prawomocnym wyrokiem s膮du
  za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
 • o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodne z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 鈥 zw. dalej RODO.

Kandydat mo偶e by膰 zobowi膮zany do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej orygina艂贸w dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje oraz sta偶 pracy pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje si臋 kandydata pisemnie lub w inny spos贸b.

Wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w DBFO Ursus m.st. Warszawy, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych, jest ni偶szy ni偶 6%.

Informacje dodatkowe:

 • osoby zainteresowane prac膮 na stanowisku specjalisty ds. Ksi臋gowo艣ci prosimy o osobiste sk艂adanie dokument贸w w zamkni臋tej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 鈥濺ekrutacja na stanowisko specjalisty ds. Ksi臋gowo艣ci鈥 lub za po艣rednictwem poczty. Dokumenty nale偶y dostarczy膰 do sekretariatu Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty Ursus m.st. Warszawy ul. Pl. Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa, I pi臋tro pok. 106 w terminie do 29 lutego 2024 roku.
 • dokumenty aplikacyjne z艂o偶one po terminie okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze nie b臋d膮 przyjmowane.
  O z艂o偶eniu dokument贸w w terminie decyduje data wp艂ywu do siedziby DBFO.
 • do drugiego etapu post臋powania rekrutacyjnego zostan膮 dopuszczeni jedynie kandydaci, kt贸rzy spe艂nili wymogi formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostan膮 powiadomieni osobi艣cie.

Za艂膮czniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie
 2. O艣wiadczenie dotycz膮cego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru
 3. Klauzula informacyjna dla kandydat贸w w procesie naboru