Statut DBFO Ursus

Za艂膮cznik nr 11

do uchwa艂y nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r.

STATUT

Dzielnicowego Biura Finans贸w O艣wiaty ~ Ursus m.st. Warszawy

Rozdzia艂 1

Postanowienia og贸lne

 • 1. Dzielnicowe Biuro Finans贸w O艣wiaty – Ursus m.st. Warszawy, zwane dalej 鈥濨iurem鈥, jest jednostk膮 bud偶etow膮 miasta sto艂ecznego Warszawy prowadz膮c膮 obs艂ug臋 finansow膮, administracyjn膮 i prawn膮 jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej jednostkami obs艂ugiwanymi鈥.
 1. Jednostki obs艂ugiwane przez Biuro:
 • Przedszkole nr 112 „Le艣ne Skrzaty”;
 • Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka;
 • Przedszkole nr 168 „Misiowa Gromadka”;
 • Przedszkole nr 194;
 • Przedszkole nr 200 „G膮ski Balbinki”;
 • Przedszkole nr 219 „Niezapominajka”;
 • Przedszkole nr 343;
 • Przedszkole nr 413;
 • Przedszkole z Oddzia艂ami Integracyjnymi nr 418;
 • Szko艂a Podstawowa z Oddzia艂ami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Paw艂a II;
 • Szko艂a Podstawowa nr 4 im. W艂adys艂awa Broniewskiego;
 • Szko艂a Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Ko艣ciuszkowskiej;
 • Szko艂a Podstawowa z Oddzia艂ami Integracyjnymi nr 14 im. Bohater贸w Warszawy;
 • Szko艂a Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczy艅skiego;
 • Szko艂a Podstawowa nr 382;
 • Szko艂a Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego;
 • LVI Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Leona Kruczkowskiego;
 • Zesp贸艂 Szk贸艂 nr 42;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15;
 • Przedszkole nr 439;
 • Szko艂a Podstawowa nr 360.
 • 2. 1. Siedzib膮 Biura jest m.st. Warszawa.
 1. Obszarem dzia艂ania Biura jest Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.
 2. Biuro mo偶e u偶ywa膰 skr贸tu 鈥濪BFO – Ursus m.st. Warszawy鈥.
 • 3. Czynno艣ci nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 Biura wykonuje Zarz膮d Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Rozdzia艂 2

Zadania i zakres dzia艂ania Biura

 • 4. Do zada艅 Biura nale偶y obs艂uga finansowa, administracyjna i prawna jednostek obs艂ugiwanych polegaj膮ca na:
 • prowadzeniu rachunkowo艣ci zgodnie z przyj臋tymi zasadami rachunkowo艣ci;
 • organizowaniu wyp艂at wynagrodze艅 i innych nale偶no艣ci dla pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach obs艂ugiwanych oraz realizacji potr膮ce艅 wynikaj膮cych z obowi膮zk贸w pracodawcy;
 • ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezb臋dnych do przygotowania i wyp艂aty wynagrodze艅 dla pracownik贸w jednostek obs艂ugiwanych;
 • rozliczaniu 艣redniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowi膮zkami ustawowymi;
 • naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz sk艂adek z tytu艂u ubezpiecze艅 spo艂ecznych od wyp艂at wynagrodze艅 i innych nale偶no艣ci przys艂uguj膮cych pracownikom jednostek obs艂ugiwanych;
 • naliczaniu i odprowadzaniu wp艂at na Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych oraz innych wp艂at i sk艂adek wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa;
 • przygotowaniu danych i informacji niezb臋dnych do sporz膮dzenia przez dyrektor贸w jednostek obs艂ugiwanych plan贸w finansowych;
 • przygotowaniu materia艂贸w niezb臋dnych do sporz膮dzenia uchwa艂y bud偶etowej m.st. Warszawy oraz uchwa艂y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a tak偶e materia艂贸w niezb臋dnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku bud偶etowego w zakresie zada艅 powierzonych do obs艂ugi;
 • sporz膮dzaniu jednostkowych sprawozda艅 bud偶etowych i finansowych;
 • sporz膮dzaniu zbiorczych sprawozda艅 bud偶etowych i finansowych;
 • prowadzeniu dzia艂a艅 zwi膮zanych z egzekucj膮 nale偶no艣ci pieni臋偶nych przypadaj膮cych jednostkom obs艂ugiwanym;
 • obs艂udze rachunk贸w bankowych;
 • prowadzeniu kasy;
 • obs艂udze finansowej funduszu socjalnego;
 • obs艂udze finansowej kasy zapomogowo-po偶yczkowej;
 • obs艂udze finansowej rachunk贸w wydzielonych, o kt贸rych mowa w art, 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p贸藕n. zm.);
 • rozliczaniu wydatk贸w ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z dotacji z bud偶etu pa艅stwa na realizacj臋 zada艅 i projekt贸w;
 • przygotowywaniu za艣wiadcze艅 do cel贸w emerytalnych i rentowych oraz innych za艣wiadcze艅 o wynagrodzeniach na wniosek pracownik贸w jednostek obs艂ugiwanych (emeryt贸w, rencist贸w i innych os贸b fizycznych wnioskuj膮cych o za艣wiadczenie);
 • ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obs艂ugiwanych w Centralnym Rejestrze Um贸w stosowanym w m.st. Warszawa;
 • wdro偶eniu system贸w elektronicznych do ewidencji sk艂adnik贸w maj膮tkowych jednostek obs艂ugiwanych i wspomagaj膮cych procesy inwentaryzacyjne realizowane metod膮 spisu z natury;
 • prowadzeniu dzia艂a艅 zwi膮zanych z wdro偶eniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokument贸w finansowo – ksi臋gowych pomi臋dzy jednostkami obs艂ugiwanymi a Biurem;
 • przygotowaniu wzorcowych dokument贸w, w szczeg贸lno艣ci regulamin贸w i instrukcji, niezb臋dnych w bie偶膮cej dzia艂alno艣ci jednostek obs艂ugiwanych;
 • obs艂udze prawnej, w tym obejmuj膮cej zast臋pstwo procesowe przed s膮dami oraz bie偶膮ce konsultacje prawne 艣wiadczone w szczeg贸lno艣ci w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
 • prowadzeniu dzia艂a艅 dotycz膮cych systemu informacji o艣wiatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawno艣ci danych wprowadzonych do tego systemu maj膮cych wp艂yw na wysoko艣膰 cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej;
 • obs艂udze finansowej projekt贸w i program贸w realizowanych przez jednostki obs艂ugiwane, kt贸re s膮 finansowane lub wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w zewn臋trznych, w tym w szczeg贸lno艣ci 艣rodk贸w z Unii Europejskiej, z zastrze偶eniem, 偶e nie dotyczy to projekt贸w i program贸w, kt贸rych obs艂ug臋 zapewnia Urz膮d m.st. Warszawy;
 • wykonywaniu w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia, na pisemny wniosek jednostki obs艂ugiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pe艂nomocnictw, pomocniczych dzia艂a艅 zakupowych, o kt贸rych mowa w art, 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p贸藕n. zm.);
 • prowadzeniu post臋powa艅 i udzielaniu zam贸wie艅 publicznych na rzecz jednostek obs艂ugiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych;
 • prowadzeniu ewidencji i rejestr贸w na potrzeby rozliczania podatku od towar贸w i us艂ug zgodnie z ustaw膮 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z p贸藕n. zm.), zarz膮dzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • sporz膮dzaniu comiesi臋cznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towar贸w i us艂ug zgodnie z ustaw膮 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towar贸w i us艂ug, zarz膮dzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • przekazywaniu danych niezb臋dnych w zakresie naliczania, dokonywania wyp艂at, rozliczania sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od os贸b fizycznych w zakresie wyp艂at dla os贸b fizycznych nieb臋d膮cych pracownikami jednostek obs艂ugiwanych zgodnie z zarz膮dzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • wykonywaniu zestawie艅, raport贸w i przekazywaniu innych niezb臋dnych danych dotycz膮cych scentralizowanego modelu rozliczania zobowi膮zania podatkowego z tytu艂u podatku od towar贸w i us艂ug, podatku dochodowego od os贸b fizycznych i sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wyp艂at dla os贸b nieb臋d膮cych pracownikami jednostek obs艂ugiwanych;
 • zapewnienie realizacji zada艅 inspektora ochrony danych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w tym rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
 • 5. 1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obs艂ugiwanych.
 1. Zasady wsp贸艂pracy pomi臋dzy Biurem a jednostk膮 obs艂ugiwan膮 okre艣la zawarte pomi臋dzy nimi porozumienie,
 2. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodark臋 finansow膮 oraz rachunkowo艣膰 i sprawozdawczo艣膰 jednostek obs艂ugiwanych w zakresie obowi膮zk贸w powierzonych uchwa艂膮 Rady m.st. Warszawy w sprawie wsp贸lnej obs艂ugi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydan膮 na podstawie art 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p贸藕n. zm.).

Rozdzia艂 3
Organizacja Biura

 • 6. 1. Biurem kieruje Dyrektor.
 1. Dyrektor wykonuje czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec pracownik贸w Biura.
 2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
 3. G艂贸wnego ksi臋gowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.
 • 7. 1. Struktur臋 organizacyjn膮 Biura oraz zakres dzia艂ania i zada艅 poszczeg贸lnych kom贸rek okre艣la regulamin organizacyjny.
 1. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarz膮dem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 2. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzgl臋dniaj膮c rodzaj i zakres realizowanych zada艅, okre艣la Prezydent m.st. Warszawy po zasi臋gni臋ciu opinii dyrektora biura Urz臋du m.st. Warszawy nadzoruj膮cego zadania w obszarze edukacji.

Rozdzia艂 4

Gospodarka finansowa Biura

 • 8, 1, Biuro prowadzi gospodark臋 finansow膮 na zasadach przewidzianych dla jednostek bud偶etowych.
 1. Podstaw膮 gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
 2. Biuro prowadzi sprawozdawczo艣膰 i rachunkowo艣膰 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 • 9. O艣wiadczenia woli w zakresie zarz膮du mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania sk艂ada Dyrektor na podstawie pe艂nomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdzia艂 5

Postanowienia ko艅cowe

 • 10. Biuro prowadzi dokumentacj臋 finansow膮, organizacyjn膮 i archiwaln膮 zgodnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 • 11. Zmian w statucie dokonuje si臋 w trybie w艂a艣ciwym do jego nadania.